20 decembrie, Chișinău. Directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică, Violina Varta și Ivan Gadiac, specialist principal în cadrul Direcției implementare și monitorizare a politicilor din cadrul AEE, au participat la Conferința științifico-practică „Analiza comparativă a tehnologiilor moderne de cogenerare a energiei în cadrul SACET - Chișinău” organizată de Consiliul Național al Energiei, în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

Scopul evenimentului a constat în identificarea celei mai performante tehnologii de cogenerare a energiei în cadrul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău, relevante condițiilor specifice Republicii Moldova.

În urma prezentărilor făcute în cadrul conferinței, dezbaterilor și discuțiilor avute pe marginea subiectului abordat, au fost formulate următoarele CONCLUZII/RECOMANDĂRI:

·        Republica Moldova în prezent are o acută necesitate de noi capacități de producere a energiei electrice, precum și de extindere a încălzirii centralizate în localitățile dens populate (centrele raionale). Producția curentă de energie electrică în țară este sub 20% din necesarul național - ceea ce creează o dependență puternică de import. Autonomia energetică locală este o soluție fezabilă economic spre care trebuie să tindem.

·        Sistemele de termoficare sau Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, de generația a patra, ce urmează a fi edificare în toate localitățile urbane din Republica Moldova, vor reprezenta pilonul principal al viitorului sistem energetic, și care vor oferi o flexibilitate multidimensională privind utilizarea diferitor resurse energetice primare, reducerea deconectărilor surselor variabile fotovoltaice și eoliene in regimul de consum minim de energie electrică, creșterea nivelului producției de energie electrică prin aplicarea surselor de cogenerare și altele.

·        Cea mai atractivă tehnologie de producere a energiei electrice și termice în condițiile Republica Moldova este tehnologia cogenerării, ce se bazează pe utilizarea motoarelor termice cu piston. Sursele de cogenerare a energiei, vor furniza energia termică în sistemele locale de termoficare, iar energia electrică va fi injectată în sistemul electroenergetic național. Se recomandă de luat în considerație a experiența națională și internațională cu privire la exploatarea unor asemenea obiective energetice.

·        În contextul acțiunilor de decarbonizare a economiilor naționale, întreprinse la nivel european și global - este de o mare necesitate de promovare agresivă a surselor regenerabile de energie în Republica Moldova - în deosebit a surselor solare termice și fotovoltaice, surselor eoliene, precum și a infrastructurii de stocare a căldurii și energiei electrice. În această activitate investițională urmează de a fi atrase atât utilitățile energetice, cat și consumatorii de energie.

·        Se cere organizarea unor campanii naționale de informare a societății cu privire la esența tranziției energetice europene și naționale și profunzimea transformărilor ce vor urma, precum și la rolul nou al sistemelor de termoficare in viitorul nostru energetic. A închide toate căile de ocolire a cerințelor legislative cu privire la aplicarea sistilelor individuale de încălzire în perimetrul localităților dens populate (centre administrative, industriale, comerciale).

·        Consumatorii de energie, sectorul privat, dețin un rol important în dezvoltarea sectorului, altfel pentru încurajarea acestora și pentru atragerea investițiilor în noi capacități de generare a energiei este recomandată adaptarea legislației naționale în domeniul energiei electrice și termice.

·        Considerând rolul important și aportul care poate fi adus de către societatea civilă și mediul academic, se propune de a prezenta spre dezbateri și consultări publice rezultatele Studiului de fezabilitate a centralelor noi de producere a energiei termice și electrice pentru S.A. „Termoelectrica”, la momentul finalizării acestuia.

 

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.