08 decembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică continuă procedura de calificare și înregistrare în Registrul electronic a auditorilor energetici.

Amintim că, conform Raportului privind stabilirea listei specialităților universitare de profil energetic și/sau tehnic existente și a domeniilor de specializare, care corespund din oficiu cerințelor și condițiilor stabilite pentru calificarea și înregistrarea auditorilor energetici precum și orientările utilizate la elaborarea programelor de studii, a cursurilor de formare/perfecționare, precum și a cerințelor minime față de studiile solicitanților eligibili a fi înscriși în cadrul acestora, aprobat prin Ordinul nr. 04/AB din 29 ianuarie 2021, modificat prin Ordinul nr. 16/AB din 02.06.2022, în vigoare 02.06.2022, a fost stabilită lista specialităților universitare de profil energetic și/sau tehnic existente și a domeniilor de specializare, care corespund din oficiu cerințelor și condițiilor stabilite pentru calificarea și înregistrarea auditorilor energetici, pentru fiecare categorie (clădiri, industrie, transport), după cum urmează:

 

Nr. crt.

Specialități/programe de studii superioare pe categorii:

Codul și denumirea domeniului de formare profesională

Absolvenți promoțiile anilor:

Clădiri

Industrie

Transport

1.

071 Energie și mediu - Program de studii superioare de master, ciclul II

0713 Energetică și inginerie electrică

2016 - 2022

2.

073 Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri - Program de studii superioare de master, ciclul II

-

-

0732 Construcții și inginerie civilă

2015 - 2022

 

Prin urmare, persoanele care au absolvit unul din Programele de studii superioare de masterat cu specialitățile și domeniile de formare profesionale menționate în tabelul de mai sus și doresc să fie calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici, pot depune, în adresa Agenției, în format electronic sau pe suport de hârtie, o cerere și o declarație pe proprie răspundere (conform anexelor), semnate olograf sau cu semnătură electronică.

La cerere se anexează următoarele documente:

1)    declarație pe proprie răspundere;

2)   acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

3)   copia buletinului de identitate;

4)   copia actelor ce atestă studiile și/sau calificările deținute;

5)  opțional se prezintă copiile actelor/documentelor ce confirmă experiența profesională conform studiilor și/sau cursurilor de formare/perfecționare.

 

Solicitanții urmează să prezinte pachetul de documente la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo 1, et.10  sau în format electronic la adresa de email: office@aee.md cu mențiunea ,,Solicitare calificare auditor energetic”.

Totodată, aducem la cunoștință că persoanele care dețin studii superioare de profil energetic și/sau tehnic, dar nu întrunesc cerințele minime stabilite față de acestea, pot obține calitatea de auditor energetic în conformitate cu  prevederile HG 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, prin prezentarea în adresa Agenției a unui certificat de absolvire, a unui curs de formare/perfecționare specific categoriei pentru care vor să solicite calificarea, emis de către instituțiile/organizațiile cu drept de formare profesională, instituțiile de învățământ acreditate.

La momentul actual, în Registrul electronic al auditorilor energetici sunt calificați și înregistrați auditorii energetici după cum urmează:

·        La categoria Clădiri – 55 specialiști;

·        La categoria Industrie – 22 specialiști;

·        La categoria Transport – 20 specialiști.

 

         Registrul electronic al auditorilor energetici poate fi consultat aici:

https://aee.gov.md/storage/eficienta%20energetica/Audit%20energetic%20Sabloane/Registrul%20electronic%20al%20auditorilor%20energetici%2024.08.2022.pdf

Menționăm că în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 139/2018, pentru proiectele în domeniul eficienței energetice finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale, precum și al proiectelor finanțate de autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice, este obligatorie efectuarea auditului energetic.

 În cazul proiectelor în domeniul eficienței energetice finanțate din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale, selectarea companiilor care să presteze servicii de audit energetic se efectuează în mod obligatoriu prin intermediul procedurilor de achiziții publice organizate în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Auditul energetic se efectuează de către auditori energetici calificați, în condiții transparente și nediscriminatorii, cu respectarea principiilor stabilite în legea menționată mai sus, inclusiv în anexa nr. 5, din Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin HG 676/2020, precum și a standardelor SM EN 16247-1 – Audit energetic. Partea 1: Cerințe generale; SM EN 16247-2 – Audituri energetice. Partea a 2-a: Clădiri; SM EN 16247-3 – Audituri energetice. Partea a 3-a: Procese; SM EN 16247-4 – Audituri energetice. Partea a 4-a: Transport.

 

 

Anexe:

Cerere privind calificarea în calitatea de auditor energetic și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici

Declarație pe propria răspundere

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal