Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț Anunț de informare a angajaților AEE

Anunț de informare a angajaților AEE

 

Prin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică, vă informează, că a intrat în vigoare noua Lege cu privire la eficiența energetică, nr. 139 din 19.07.2018, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 309-320 la data de 17.08.2018.

Conform prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea menționată, Guvernul în termen de până la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii va reorganiza Agenția pentru Eficiență Energetică, prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică.

Astfel, ca rezultat al reorganizării, Agenția pentru Eficiență Energetică urmează să preia personalul Fondului pentru Eficiență Energetică, care nu sunt funcționari publici, ca consecință, fiind posibilă aprobarea unui nou statut de personal.

În context, art. 63 alin. (1, lit. c) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158 din 04.07.2008, prevede că, persoana/organul care are competența legală de numire în funcție va dispune eliberarea din funcţia publică printr-un act administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei eliberării din funcţia publică, în cazul cînd autoritatea publică îşi reduce efectivul de personal sau lichidează funcţia publică, ca urmare a intrării în vigoare a statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia ocupată de funcţionarul public respectiv.

Pornind de la cele menționate, vă comunicăm că, aprobarea noului Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, ar putea modifica structura existentă a Agenției, ceea ce va declanșa procedura de reducere a numărului de personal în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii.

De asemenea, art. 421 alin. (5) din Codul Muncii, menționează, că în cazul în care sânt preconizate anumite măsuri cu privire la salariați, informarea se va efectua cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. În caz de lichidare a unității sau reducere a numărului ori a statelor de personal, salariații vor fi informați despre acest lucru cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor prevăzute la art. 88.

Iar, 421 alin. (6) din Codul precitat, indică, că dacă în cadrul unității nu există nici sindicat, nici reprezentanți aleși, informația menționată la alin. (2) se aduce la cunoștința salariaților printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanțele acesteia), precum şi, după caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice.

Având în vedere cele expuse, vă informăm că odată cu aprobarea noului Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, ar putea fi declanșate procedurile de disponibilizare a personalului Agenției pentru Eficiență Energetică, în legătură cu intrarea în vigoare a noului statut de personal în care ar putea să nu se mai regăsească funcțiile publice ocupate de funcționarii din cadrul Agenției.