Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

SERVICIILE ENERGETICE - O PRIORITATE ÎN AGENDA POLITICĂ A ȚĂRII

Vineri, 16 noiembrie 2012, Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică, au  organizat un atelier de instruire cu genericul „Rolul și importanța promovării serviciilor energetice și a contractelor de performanță energetică”. Atelierul a avut loc în incinta AEE, la adresa: Republica  Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu  Russo 1, et.10. 

Evenimentul a întrunit 30 reprezentanți ai factorilor de decizie,cum ar fi: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Economiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud, Agenția Achiziții Publice, dar și ai sectorului privat și ai Fondulului pentru Eficiență Energetică.  Instruirea a fost realizată cu sprijinul programului regional E&E Securitate Energetică Regională şi Dezvoltarea Pieţei/Program SYNENERGY, finanţat de USAID, implementat de către compania Engility (SUA), Alianţa pentru Conservarea Energiei (SUA) şi Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile (Moldova).

Această instruire este a doua la număr în domeniul promovării serviciilor energetice, prima fiind realizată la 19-20 ianuarie 2012 cu sprijinul USAID. Dacă în cadrul primului atelier, participanții au demonstrat interes pentru noțiunea de ESCo, etape de semnare și implementare a contractelor de performanță energetică, dar mai ales, pentru auditul energetic care constituia preocuparea de bază la acel moment, al doilea atelier a scos în evidență cadrul legislativ, dar și organizatoric necesar pentru eliminarea barierelor și crearea condițiilor favorabile promovării societăților de servicii energetice.

 Materialele atelierului de lucru pot fi accesate mai jos:

Prezentarea Programul SYNENRGY (En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 1: Caracteristicile-cheie ale CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea2: Implementarea proiectelor CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 3: Contractul de Performanță Energetică (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea4: Concluzii şi recomandări (Ro, En)

 În rezultatul primului atelier, a fost elaborat un ghid privind elaborarea și implementarea contractelor de performanță energetică, cît și un contract-model (urmează a fi afișate imediat după traducerea lor). Rezultatul celui de-al doilea atelier se anticipă a fi un proiect de Regulament privind Societățile de Servicii Energetice, cît și propuneri de modificare a cadrului legal existent care ar permite antrenarea terțelor părți, achitarea din contul economiilor și achiziții pro-eficiente. Vă încurajăm să ne urmăriţi pe pagina web www.aee.md și Vă vom fi recunoscători pentru participarea Dvs.  în elaborarea cadrului necesar de dezvoltarea serviciilor energetice.

 

 

DEZVOLTAREA PIEȚEI SERVICIILOR ENERGETICE - O PRIORITATE ÎN AGENDA POLITICĂ A ȚĂRII

2012 02 02 110288590 rszPornind de la obiectivele prevăzute în politica națională de utilizare eficientă a energiei, de reducere a intensității energetice per unitate de produs și de promovare a tehnologiilor care ar permite optimizarea consumului energetic, în perioada 14-16 noiembrie 2012, Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova, cu sprijinul programului regional E&E Securitate Energetică Regională şi Dezvoltarea Pieţei/Program SYNENERGY, finanţat de USAID, implementat de către compania Engility (SUA),

Alianţa pentru Conservarea Energiei (SUA) şi Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile (Moldova) organizează un șir de întruniri cu principalii actorii, inclusiv cu agenții economici din Republica Moldova, în vederea identificării impedimentelor în calea promovării serviciilor energetice și a elaborării, în comun, a unui cadru benefic pentru crearea condițiilor de dezvoltare a companiilor de servicii energetice (ESCO) .

Consultările se vor încheia prin organizarea unui atelier de instruire, care va întruni factori de decizie din sectorul energetic, construcțiilor și dezvoltării regionale, protecției mediului, financiar, achizițiilor publice, etc.

În cadrul atelierului, se propun a fi abordate bunele practici UE; instrumentele antrenate (Contractul de performanță energetică; finanțarea terțelor părți); etapele de implementare a proiectelor și nu în ultimul rînd  - cadrul de reglementare și căile de eliminare a barierelor în crearea și buna-funcționare a companiilor de servicii energetice (ESCO).

Până la finele anului, se preconizează elaborarea reglementărilor de promovare a serviciilor energetice. În acest context, Vă încurajăm să urmăriţi anunţurile de pe paginile web ale Ministerului Economiei și a Agenției pentru Eficiență Energetică și contăm pe participarea Dvs. în elaborarea cadrului necesar de dezvoltare a sectorului.

In același context, merită a fi menționat faptul că, atelierul de instruire va avea loc vineri, 16 noiembrie 2012, orele 10:00-12:30, sediul AEE la următoarea adresă: Republica  Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu  Russo 1, et.10. 

 

PROGRESELE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUPORT BUGETAR "SUPORTUL REFORMEI ÎN SECTORUL ENERGETIC"

logoComitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” s-a reunit  miercuri, 26 septembrie curent într-o primă şedinţă. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, în calitatea sa de  preşedinte al Comitetului de supraveghere a precizat că misiunea Comitetului de supraveghere a Programului 

„Suportul reformei în sectorul energetic” finanţat prin mecanismul de suport bugetar din cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2011 al Comisiei Europene,  constă în supravegherea şi monitorizărea eficientă a procesului de implementare a Programului, dar și monitorizarea rezultatelor implementării Matricei de Politici a Programului. Comitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” a fost instituit prin dispoziție de Guvern și se va întruni cel puțin de două ori pe an sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea a cel puţin trei membri ai acestuia.

Referindu-se la importanţa asistenţei tehnice a Programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic” ministrul Economiei Valeriu Lazăr, a specificat că asistenţa este destinată pentru finanţarea reformei în sectorul energetic, în special, pentru implementarea acţiunilor prevăzute în  Documentele de politici ale statului în sectorul energetic. "Este vorba de asigurarea securităţii energetice a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi de integrarea pe piaţa energetică europeană." A precizat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr.

Astfel, Ministerul Economiei, în calitate de responsabil principal în realizarea reformei pe domeniul energetic, a prezentat un amplu raport ce vizează progreselele în implementarea Matricei de Politici a programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”.

Conform obiectivelor stabilite în Matricea de Politici a avut loc adoptarea politicilor energetice şi cadrului legislativ în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor. În acest sens a fost definitivată Noua Strategie Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. La moment, aceasta este în proces de avizare de către instituțiile abilitate și proces de consultări publice. Proiectul HG va fi prezentat spre aprobare Guvernului în octombrie 2012. O altă realizare vizează aprobarea prin Hotărîre de Guvern a Programului Național pentru Eficienţă Energetică (PNEE) 2011-2020. Planul Naţional de Acţiuni privind Eficienţa Energetică 2012-2014 a fost definitivat și prezentat spre avizare subdiviziunilor Ministerului Economiei. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor a fost elaborat şi prezentat spre avizare către instituțiile abilitate. În continuare urmează a fi ajustat Regulamentul privind cerinţele minime de performanţă energetică, în conformitate cu prevederile Legii privind performanţa energetică a clădirilor.

Tot la capitolul realizări, au fost menționate și Lansarea  Fondului pentru Eficiență Energetiă, dar și crearea capacităţilor instituţionale în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor, prin crearea Agenției pentru Eficiență Energetică, care este deja funcțională.
George Georgocostas, Leader de echipă al proiectului UE  Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de sustinere al politicilor sectorile "Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” a prezentat obiectivele şi activităţile  proiectului de asistenţă tehnică “Suport implementării programului de suport bugetar” finanţat de UE.

Amintim, că Comisia Euopeană, prin Programul de Suport Bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”  oferă 42 milioane Euro (40 mln Euro –SDB, 2 mln Euro-Asistenţă Tehnică) Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu Acordul de Finanţare semnat la data de 6 decembrie 2011. Perioada de implementare a Programului este de 36 luni din data semnării.  
 
Programul are drept obiectiv principal suportul reformei sectorului energetic şi facilitarea îmbunătăţirii tehnice a funcţionării sale. Acesta va oferi un instrument flexibil pentru a sprijini eforturile Guvernului Republicii Moldova în vederea obţinerii progreselor suplimentare în implementarea strategiei energetice a Republicii Moldova şi dezvoltării sectorului energetic. Acest lucru se realizează prin susţinerea intervențiilor în pregătirea şi adoptarea unei legislaţii corespunzătoare, care sunt prevăzute în matricea de politici, precum şi prin oferirea asistenţei tehnice.
 
Scopul Programului este de a oferi asistenţă Moldovei pentru a atinge obiectivele Strategiei Energetice. Acest lucru va fi realizat în strînsă cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare activi în sectorul energetic. Rezultatele obţinute în urma implementării altor proiecte decît cele finanţate de Uniunea Europeană vor fi luate în considerare atunci cînd se va evalua realizarea indicatorilor din matricea de politici.
 
Acest Program va da un impuls semnificativ pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, cu accent special asupra Planului de Acţiuni privind eficienţa energetică, armonizarea legislaţiei primare şi secundare în contextul Tratatului Comunităţii Energetice, stabilirea metodologiei privind tarifele feed in, promovarea eficienţei energetice şi energiei regenerabile şi dezvoltarea şi punerea în aplicarea a mecanismelor de finanţare dedicate.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI PROIECTUL ENERGIE ȘI BIOMASĂ ANUNȚĂ LANSAREA UNUI NOU PROGRAM

Ministerul Economiei și Proiectul Energie şi Biomasă anunţă lansarea unui nou Program, în valoare de 1 milion de Euro, destinat comercializării în rate a echipamentului de producere a combustibilului din biomasă.

Detalii...

AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE POT BENEFICIA DE PROGRAME DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI "E4EM - ENERGIE PENTRU PRIMARII DIN EST"

logoAvantajele eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila au fost abordate în cadrul mesei rotunde  „Energie durabila – provocare a autoritatilor publice locale", organizat cu sprijinul Ministerului Economiei si a Agentiei pentru Eficienta Energetica din Republica Moldova, desfasurat marti 18 septembrie la Chisinau.

Evenimentul a întrunit 36 de reprezentanti ai primariilor si experti din Moldova si de peste hotare. Acesta se înscrie în contextul vizitei în Republica Moldova a reprezentantilor proiectului international "E4EM – Energie pentru primarii din est".

Proiectul are o valoare totala de 598,443.00 Euro, din care 80% sau 478,755.00 Euro constituie grant de la Comisia Europeana, restul fiind contributia partenerilor dinItalia, Lituania, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Bosnia Hersegovina.

Scopul evenimentului organizat la Chisinau este schimbul de experienta, în ceea ce priveste initiativele primarilor din Uniunea Europeana si din Europa de Est vis-a-vis de Planurile de Actiune  pentru o Energie Durabila, Inventarului de baza privind emisiile, managementul energetic, actiuni prioritare, oportunitati.

Oleg Izvoreanu, seful Directiei eficienta energetica si regenerabile al Ministerului Economiei si Calin Negura, directorul adjunct al Agentiei pentru Eficienta Energetica din Moldova au salutat participantii evenimentului subliniind necesitatea sprijinului din teritorii în atingerea obiectivelor ambitioase 20-20-20.

Roberto Bruno, de la Universitatea din Bologna, Italia – leaderul proiectului, a facut o prezentare a proiectului, precizând ca obiectivul acestuia este încurajarea si sustinerea autoritatilor publice locale în implementarea politicilor privind energia durabila, dar si acordarea suportului necesar primariilor interesate pentru aderarea la Conventia primarilor. Acesta a adaugat ca Convensia primarilor reprezinta principala miscare europeana în care sunt antrenate autoritatile locale si regionale ce se angajeaza în mod voluntar pentru reducerea emisiilor cu efect de sera, prin promovarea cresterii eficientei energetice si valorificarii surselor de energie regenerabila în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convensiei îsi propun atingerea si depasirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 pâna în 2020.

Semnarea Conventiei primarilor presupune elaborarea Inventarului de baza privind emisiile (IBE), elaborarea Planului de actiuni privind energia durabila (PAED),implementarea PAED si raportarea la fiecare doi ani, antrenarea cetatenilor în acest proces, împartasirea experientelor si a bunelor practici cu alti semnatari, conform Andrea Claser, arhitect, reprezentantul UNIBO.

Francesco Tinti, Universitatea din Bologna, a prezentat bunele practici în domeniul energiei durabile, dar si proiectele - pilot lansate  în Ucraina si Belarus, iar Dr. Feliksas Zinevicius, Directorul Agentiei energetice regionale din Kaunas a prezentat situatia în Lituania si Letonia, demonstrând ca casele pasive, încalzirea pe biomasa si reducerea consumului cu pâna la 50% în cladirile cu menire sociala nu mai reprezinta un viitor îndepartat ci o realitate.

În acelasi context, viceprimarul orasului Drochia, Victor Ghilescu, ne-a împartasit bunele practici ale orasului natal, în care numarul proiectelor de eficienta energetica a crescut în ultimii ani. Numai în perioada 2011-2012 – sunt implementate proiecte în valoare de 3 934 743 lei, acestea fiind directionare spre schimbarea usilor si a ferestrelor în institutiile educationale, dar si reutilarea cazangeriilor si renovarea acoperisului în institutiile prescolare.  Dl. viceprimar a mentionat ca Drochia a aderat la Conventia primarilor la 21 octombrie 2010 si i-a îndemnat pe colegii de la alte primarii sa se alatire.

În Republica Moldova, partenerul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est".

este primaria orasului Ocnita, fiind sprijinit de Alianta pentru Eficienta Energetica – ONG din Moldova. Ca un prim pas, în cadrul proiectului, consiliul primariei Ocnita a adoptat decizia de aderare la Conventia primarilor, iar la 19 septembrie a depus cererea de aderare. În cadrul proiectului, primaria Ocnita va beneficia de sprijinul consultantilor în elaborarea planului si a inventarului sus-mentionate, cât su va pilota unul sau câteva proiecte de eficienta energetica, sprijinul financiar al proiectului  în acest efort  constituind 30 mii Euro.

Dna Tanya Daniel Lujanskaya, presedintele AEER, a mentionat ca si alte primarii pot  beneficia de sprijinul proiectului în aderarea la Conventia primarilor si elaborarea Planurilor de Actiune  pentru o Energie Durabila, adresându-se la oficiul AEER în Chisinau.

Merita de mentionat, ca pâna la moment, 9 localitati din Moldova au aderat la Conventia primarilor, iar 3 orase beneficiaza de suportul UE în elaborarea PAED si IBE, acestea fiind Chisinau, Drochia si Ocnita.