Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Moldova Regulamentul REGULAMENTUL MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 2014

REGULAMENTUL MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 2014

 

REGULAMENTUL

de organizare și desfășurare a Competiției  “MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ”

 

I.              DISPOZIȚII GENERALE

1.1. MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este o competiţie scopul căreia este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

1.2. În absenţa resurselor energetice proprii şi în condiţiile dependenţei tot mai mari de importurile resurselor energetice, asigurarea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie în Republica Moldova constituie priorităţi strategice.Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat obiectivul de a creşte ponderea energiei regenerabile în totalul mixului energetic de la 6% în anul 2010 pînă la 20% în anul 2020 și de a eficientiza consumul global de energie primară cu 20% pînă în anul 2020. Pentru realizarea direcţiilor strategice propuse, Guvernul Republicii Moldova îşi canalizează eforturile spre: (i) consolidarea reformei sectorului, inclusiv prin adoptarea noii legislaţii în domeniul energetic racordate la cerinţele UE; (ii) implementarea măsurilor de promovare a eficienţei energetice; (iii) atragerea investiţiilor în sector; (iv) fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniu.

1.3. MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică, instituţie abilitată prin Legea Nr. 142 “Cu privire la eficiența energetică”, din 02.07. 2010 să implementeze politica statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor de energie regenerabilă.

1.4. Premiile MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ vor fi acordate  anual, în cadrul unui eveniment festiv, în semn de recunoaştere a realizărilor proeminente în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice din Republica Moldova.

II. ORGANIZATORII CONCURSULUI

2.1. Organizatorul competiţiei MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este Agenția pentru Eficiență Energetică care totodată instituie prin ordin, Secretariatul Moldova Eco - Energetică.

2.2.  Secretariatul Moldova Eco – Energetică reprezintă unitatea responsabilă de administrarea proceselor organizaționale a concursului, care se instituie prin ordinul directorului Agenției pentru Eficiență Energetică și este constituit din minim 3 persoane, reprezentanți ai AEE.

2.3. Atribuțiile Secretariatului Moldova Eco – Energetică

(a)  Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a ședințelor ordinare și extraordinare a consiliului de coordonare Moldova Eco – Energetică;

(b)  Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

(c)  Ține evidența participării la ședințe a membrilor Consiliului de Coordonare;

(d)  Asigură înregistrarea ședinței și întocmirea procesului verbal, și-l pune la dispoziția membrilor Consiliului de Coordonare Moldova Eco – Energetică;

(e)  Înregistrează cererile de participare la concurs, completează și păstrează dosarele participanților;

(f)   Planifică, organizează și coordonează activitățile din cadrul programului Moldova Eco-Energetică în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare;

(g)  Asigură logistica pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Coordonare precum și a evenimentelor de promovare a competiției Moldova Eco-Energetică;

(h)  Organizează campaniile de colectare a fondurilor de la sponsori și parteneri în scopul acoperirii parțiale sau integrale a bugetului concursului;

(i)    Comunică cu publicul și reprezentanții mass-media cu referință la concurs;

(j)    Pregătește comunicatele de presă, mediatizează evenimentele și activitățile relevante din cadrul Competiției.

2.4. Competiția este administrată de către un Consiliu de Coordonare, care este alcătuit din reprezentanți ai următoarelor instituții:

 1. Ministerul Economiei, la nivel de Ministru/Vice-ministru sectorial
 2. Agenția pentru Eficiență Energetică, la nivel de Director
 3. Ministerul Finanţelor
 4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor
 5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 6. Ministerul Mediului
 7. Ministerul Educaţiei
 8. Reprezentant al partenerilor de dezvoltare externi (SIDA, UE, BERD, PNUD, Banca Mondială, GIZ s.a.)
 9. Reprezentant al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova
 10. Reprezentant al mediului academic
 11. Doi reprezentanți ai societății civilie

2.5. Componența nominală a Consiliului de Coordonare se aprobă prin Ordinul Ministrului Economiei.

2.6. Consiliul de Coordonare are următoarele atribuţii:

-          Adoptă Regulamentul Competiţiei şi ia decizii cu privire la modificarea Regulamentului și a condițiilor concursului;

-          Stabilește Fondul de premii;

-          Reprezentă Competiţia în cadrul discuțiilor/negocierilor cu eventualii sponsori sau parteneri;

-          Validează rezultatele competiţiei;

-          Desemnează câștigătoriii concursului;

2.7. Deciziile Consiliului de Coordonare sunt adoptate în baza votului majoritar al membrilor prezenți. Membrii Consiliului de Coordonare se vor retrage de la votarea proiectelor în care aceştia au fost donatori, co-iniţiatori sau implicaţi în implementarea acestora. În cazul apariției situației în care numărul membrilor prezenți la ședință va fi un număr par, ponderea membrului Ministerului Economiei la adoptarea deciziilor va fi egală cu două voturi.

2.8. Convocarea ședințelor ordinare a Consiliului de Coordonare a competiției se va efectua trimestrial.

III. PARTICIPANȚII LA CONCURS

3.1. La competiţia MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ se pot înscrie:

 • agenți economici
 • instituţii  publice
 • persoane fizice 
 • ONG, fundaţii, grupuri de inițiativă, asociaţii
 • mass media

care au realizat cu succes proiecte raportabile la categoriile concursului.

IV. CATEGORIILE CONCURSULUI

4.1. În scopul recunoaşterii, promovării şi replicării celor mai proeminente realizări în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice din Republica Moldova, au fost instituite următoarele categorii:

·         Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară

-          Fotovoltaică

-          Termică

 

·         Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană

 

·         Cel  mai Bun  Proiect în Energia Hidraulică

 

·         Cel  mai Bun  Proiect în Energia  Geotermală

Pentru aceste categorii, respectiv, subcategorii sunt eligibile proiectele de producere și/sau utilizare a energiei solare, eoliene, hidraulice, geotermale fără utilizarea combustibililor fosili, precum și cele care vizează producerea/asamblarea locală a echipamentelor aferente tehnologiilor respective.

 

·         Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie:

I     Producerea biocombustibililor solizi

II    Producerea biocombustibililor lichizi

III   Asamblarea şi/sau instalarea echipamentelor aferente producerii de bioenergie

IV   Sisteme de alimentare cu energie

V    Producerea biocombustibililor gazoși

Pentru această categorie, respectiv, subcategorii sunt eligibile proiecte realizate care vizează (I) producerea de biocombustibili solizi; (II) producerea de biocombustibili lichizi; (III) producerea locală de echipamente aferente tehnologiei de conversie a biomasei şi/sau instalarea acestora; (IV) producerea energiei termice din biomasă; (V) producerea energiei termice şi electrice (prin cogenerare) din biomasă .

·         Cel Mai Bun Proiect de Eficienţă Energetică în:

I     Sectorul energetic

II    Sectorul industrial

III   Sectorul construcțiilor

IV   Sectorul transporturilor

V    Sectorul public

Pentru această categorie sunt eligibile proiecte de eficienţă energetică realizate în (I) sectorul energetic: producerea energiei electrice şi a energiei termice; transportul şi distribuţia energiei electrice, termice şi a gazelor naturale; sisteme centralizate de alimentare cu apă; (II) sectorul industrial ce cuprinde întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor, fabricarea produselor de tutun; industria textilă şi de confecţii, рroducţia de articole din piele, producţia de mobilier; poligrafie; industria chimică; industria constructoare de maşini, alte activităţi industriale; (III) sectorul construcţiilor civile şi industriale (locuinţe, centre comerciale, centre de agrement, uzine, fabrici ş.a.); (IV) sectorul transporturilor ce include infrastructura (străzi, căi ferate etc.), vehiculele, sisteme de gestionare; (V) sectorul public: clădiri şi sisteme de iluminat public.     

·         Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare: La această categorie sunt eligibile inițiativele realizate în scopul promovării principiilor utilizării energiei regenerabile, promovării eficienţei energetice şi a economisirii consumului de energie.

·         Cea mai bună Iniţiativă Educaţională: La această categorie sunt eligibile inițiativele realizate în scopul educării modului de producere şi utilizare a energiei alternative, precum şi a atitudinii pro-active în materie de eficienţă energetică.

·         Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor: La această categorie sunt eligibile inițiativele desfăşurate de către tineri scopul cărora este de a promova utilizarea energiei regenerabile şi principiile eficienţei energetice.

 

·         Premiul special (urmează a fi elaborată descrierea după discuţiile cu partenerii) Decizia de acordare a premiului special va fi luată de către Consiliul de Coordonare în baza propunerilor panelurilor de evaluare sau la solicitarea sponsorilor sau partenerilor.

 

 

V. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

5.1. Fiecare participant va depune un dosar-tip de participare (Anexa1.1. Dosar de participare; Anexa 1.2.  Dosar de participare) cu indicarea categoriei la care concurează. Participanţii pot înscrie în competiţie unul sau mai multe proiecte. Acelaşi proiect nu poate fi înscris în mai multe categorii concomitent. Dosarele urmează a fi depuse doar de către beneficiarii proiectelor raportate la categoriile concursului sau de către executorul lucrărilor cu acordul în scris al beneficiarilor. Participanții vor depune dosarele în formă electronică pe pagina web www.aee.md sau în formă tipărită la Agenția pentru Eficiență Energetică. Agenția pentru Eficiență Energetică va face o verificare preliminară de corespundere a dosarelor depuse și le va transmite spre examinare membrilor panelurilor de evaluare. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din dosarul de participare

5.2. Pentru ediţia din 2014, se vor considera eligibile proiectele realizate şi finalizate până la data depunerii dosarului. Începând cu următoarele ediţii, la concurs vor putea participa doar proiectele realizate în anul corespunzător ediţiei.

5.3. Participanții vor depune dosarele în formă electronică pe pagina web www.aee.md sau în formă tipărită la Agenția pentru Eficiență Energetică. Agenţia pentru Eficienţă Energetică va face o verificare preliminară de corespundere a dosarelor depuse şi le va transmite spre examinare membrilor panelurilor de evaluare. La solicitarea organizatorilor, participanţii trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmaţiile din dosarul de participare.

5.4. Depunerea dosarului presupune acceptarea condițiilor Regulamentului de față, precum și acceptul de a primi vizita de verificare a reprezentanților Panelului de Evaluare. Concomitent, depunerea dosarului semnifică și acceptul participantului dat organizatorilor de a face publice informații despre sine și proiectul său, această informație incluzând texte, cifre sau fotografii conţinute în dosarul de participare.

5.5. Perioada de depunere a dosarelor de participare pentru ediţia din 2014 este: 5 martie – 5 august 2014.

5.6. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul Ceremoniei de premiere MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, eveniment ce se va desfășura anual în prima zi de vineri a lunii decembrie.

VI. MECANISMUL DE SELECȚIE

6.1. Dosarele depuse de către participanţi vor fi examinate în trei etape:

I etapă: Examinarea de către panelurile de evaluare a dosarelor depuse;

II etapă: Vizita de verificare în teren;

III etapă: Decizia Consiliului de Coordonare.

VII. EXAMINAREA DE CĂTRE MEMBRII PANELURILOR  DE

EVALUARE A DOSARELOR DEPUSE

7.1. Pentru examinarea cât mai minuțioasă, transparentă, profesionistă și deliberativă a dosarelor, acestea, în funcţie de categorie, vor fi analizate de către 4 paneluri de evaluare:

 • Panel de evaluare pentru categoriile: Energie Solară, Energie Eoliană, Energie Hidraulică şi Energie Geotermală..
 • Panel de evaluare pentru categoriile: Bioenergie.
 • Panel de evaluare pentru categoriile: Cel  mai  bun Proiect de Eficienţă Energetică. 
 • Panel de evaluare pentru categoriile: Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare, Cea mai bună Iniţiativă Educaţională, Cea mai bună Inițiativă a Tinerilor.  

7.2. Fiecare panel este alcătuit din minim 3 persoane care reprezintă instituţiile statului conexe domeniului energiei regenerabile şi eficienţei energetice, specialiștilor cu renume din domeniul energeticii, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, jurnaliști, experţi în mass media şi comunicare și, după caz, reprezentanți ai sponsorilor și donatorilor.

7.3. Membrii fiecărui panel vor desemna președintele panelului care va planifica, coordona și asigura buna activitate a panelului.   

7.4. Lista membrilor Panelurilor de Evaluare propuși pentru competiție se aprobă de către Consiliul de Coordonare la propunerea Secretariatului Moldova Eco – Energetică.

7.5. Lista membrilor panelurilor de evaluare poate fi modificată anual prin decizia Consiliului de Coordonare. Fiecare expert va semna o declarație de imparțialitate, prin care se va obliga să se retragă de la jurizarea proiectelor înscrise în concurs la care el a fost co-iniţiator sau a fost implicat în implementarea acestora. Punctajul pentru proiectul în cauză, care urma a fi acordat de către expert, va fi calculat în baza mediei acordate de ceilalți experți. 

7.6. Membrii panelurilor de evaluare pot veni cu propunerea de trecere, la necesitate, a dosarului, la categoria/subcategoria corespunzătoare numai cu înștiințarea aplicantului.

7.7. Secretariatul va înștiința despre decizia membrilor panelurilor de evaluare dacă dosarul depus a fost trecut într-o altă categorie/subcategorie.

7.8. Dacă dosarul depus nu se referă la nici una din categoriile descrise în prezentul regulament și apare necesitatea de a introduce o nouă categorie/subcategorie, dosarul se înscrie în concurs pentru anul următor cu includerea categoriei/subcategorie necesare în prezentul regulament.

VIII. CRITERII DE EVALUARE

8.1. Dosarele depuse în cadrul concursului vor fi evaluate după un șir de criterii specifice, care reflectă realizările cele mai importante ale proiectelor și inițiativelor.

8.2. Pentru Categoriile: Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară, Eoliană, Hidraulică, Geotermală; Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie; Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică, panelurile vor utiliza o matrice de 6 criterii.  

8.3. Pentru inițiativele din categoriile:  Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare; Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice; Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor va fi utilizată o altă matrice, compusă din 6 criterii specifice de evaluare.

 

Criterii de evaluare pentru Categoriile  Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară, Eoliană, Hidraulică, Geotermală; Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie; Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică:

EFICIENŢĂ COST/BENEFICIU

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul costul 1kW putere instalată; costul 1 unităţi de energie produsă; raportul leu investit la unitatea de energie produsă/economisită; perioada de recuperare a investiției; profitabilitatea afacerii

 

DURABILITATE 

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul accesibilitatea materiei prime; accesibilitatea utilajului pe piaţa R. Moldova și existența serviciilor  de întreținere a utilajului; durata de viaţă a utilajului; existența pieței de desfacere și capacitatea de asimilare a utilajului pe piaţa din R. Moldova; existența posibilității de extindere a proiectului.

 

REPLICABILITATE

Proiectul, în forma în care se prezintă, sau cu modificări nesemnificative, poate fi utilizat de alţi potenţiali beneficiari/utilizatori din Republica Moldova cu costuri similare.

 

RELEVANŢĂ SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI ECOLOGICĂ

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul numărul de beneficiari; numărul de locuri de muncă create; impactul social și ecologic asupra regiunii; volumul de reducere a emisiei de CO2 şi a gazelor cu efect de seră; gradul de utilizare al deșeurilor (după caz).

 

RESURSE LOCALE

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul materia primă locală utilizată; resursele financiare locale utilizate; resursele materiale şi tehnologice locale utilizate; resursele umane locale mobilizate la etapa realizării proiectului.  

 

INOVAŢIE

Proiectul este bazat pe o realizare ştiinţifică sau pe o propunere de raţionalizare recente, în special aparţinând cercetătorilor locali. Proiectul prezintă existenţa cererii de brevet/brevetului, existenţa patentului, valorificarea unei propuneri de raționalizare, aplicarea unei practici totalmente noi pentru Republica Moldova.

 

 

Criterii de evaluare pentru categoriile Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare; Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice; Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor:

GRADUL DE COMPLEXITATE

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul elementele componente ale inițiativei, desfășurarea ei în timp sau pe arealul regional propus, instrumentarul utilizat în realizare, amploarea inițiativei, replibabilitatea acesteia. 

GRADUL DE CREATIVITATE

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul aspectele creative ale inițiativei, gradul de inovație al acesteia, mijloacele utilizate pentru realizare.

CALITATEA MESAJULUI

La notarea acestui criteriu,  membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul existența și promovarea unui mesaj, modul în care acesta a fost promovat și perceput de către beneficiari, alinierea lui la politicile naționale din domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice.

NUMĂRUL DE BENEFICIARI

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor ține cont de raportul complexitatea inițiativei/număr de beneficiari, raportul număr de beneficiari/număr de locuitori ai regiunii, precum și complexitatea beneficiarilor.

GRADUL DE IMPLICARE AL BENEFICIARILOR

La notarea acestui criteriu,membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul gradul de implicare al locuitorilor regiunii, a instituțiilor publice sau decizionale, precum și gradul de participare a beneficiarilor în realizarea inițiativei.

IMPACTUL INIȚIATIVEI

La notarea acestui criteriu, membrii panelurilor de evaluare vor lua în calcul rezultatul final al inițiativei, impactul economic, social şi ecologic al inițiativei, existența unei probleme soluționate sau modificări comportamentale ale beneficiarilor.

 

 

8.4. Membrii panelurilor de evaluare, timp de 2 săptămâni, vor examina și nota în mod individual dosarele depuse pe o scală de la 1 la 5 puncte pentru fiecare criteriu (a se vedea Fișierele de evaluare a dosarelor în Anexa 3.1 Fișier de evaluare a dosarului, Anexa 3.2 Fișier de evaluare a dosarului). 

8.5. Ulterior, în cadrul unei ședințe deliberative la care vor participa membrii tuturor panelurilor de evaluare, vor fi selectate în baza punctajului acumulat câte 3 dosare pentru fiecare categorie de concurs ce vor fi admise în următoarea etapă de evaluare: vizita în teren. În cazul egalității de puncte, decizia cu privire la selectarea celor 3 semifinaliști se va lua în baza unui vot majoritar.

8.6. Criteriile de evaluare vor face obiectul analizei și actualizării anuale. Modificarea acestora va fi anunțată până la momentul lansării fiecărei ediții a concursului.

IX. VIZITELE ÎN TEREN

9.1. După determinarea celor 3 finaliști pentru fiecare categorie, membrii panelurilor de evaluare, timp de cel mult o lună, urmează să efectueze vizite în teren pentru a  analiza la faţa locului mersul/rezultatul proiectului și să completeze un Fișier de verificare cu notare pe scala 1-3 pentru fiecare criteriu. (Fișierele de verificare în teren a se vedea în Anexa 4.1 și Anexa 4.2).

9.2. În cadrul vizitei de verificare, membrii panelurilor pot solicita, în caz de necesitate,  documentație sau informație suplimentară celei prezentate în dosar. Vizitele urmează a fi efectuate în grupuri a cel puţin 2 membri ai panelului pentru fiecare dosar.

9.3. În cazul în care verificarea dosarelor nu necesită o vizită la fața locului (de exemplu, unele proiecte educaționale sau de comunicare), această etapă va fi exclusă pentru categoriile respective. Decizia respectivă va fi luată în cadrul şedinţei deliberative a tuturor panelurilor de evaluare.

X. PROCEDURA DE APROBARE

10.1. Membrii panelurilor de evaluare vor prezenta Consiliului de Coordonare spre examinare dosarele complete ale celor trei finaliști pentru fiecare categorie care vor conține: Dosarul de participare depus de către participant şi Fișierul  final de evaluare a finaliştilor (a se vedea în Anexa 5).    

10.2. După analiza dosarelor finaliştilor propuşi, în cadrul unei şedinţe comune cu participarea membrilor panelurilor de evaluare, Consiliul  de Coordonare va valida rezultatele obținute de dosarele-finaliste şi va desemna câştigătorii Competiţiei MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ.

10.3. Decizia va fi luată în baza votului majoritar din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.  

10.4. În cadrul aceleaşi şedinţe, Consiliul de Coordonare va decide acordarea Premiului Special al concursului MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, la propunerea unuia sau mai mulți membri ai Consiliului sau al sponsorilor/partenerilor. Deciziile de acordare a premiului special vor fi  luate în baza votului majoritar al membrilor prezenţi la şedinţă.

10.5. Rezultatele finale ale concursului sunt semnate de către membrii Consiliului de Coordonare și sunt făcute publice în ziua desfășurării MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ.

XI. FONDUL DE PREMII ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

11.1. În scopul  bunei desfăşurări a Competiţiei, va fi creat un fond de susţinere a concursului în care vor fi acumulate sume provenite de la buget, donatori, sponsori sau din alte surse. Pentru anul 2014, fondul de premii va fi constituit din contribuţiile partenerilor de dezvoltare şi a sponsorilor.

11.2 Fiecare laureat al Concursului va primi o Diplomă și un trofeu al ediției, care vor fi înmânate în cadrul Ceremoniei de premiere MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ. Proiectele finaliste și câștigătoare vor fi plasate pe pagina web www.aee.md și pe rețelele de socializare.

XII. SPONSORII

12.1. Sponsori (parteneri) ai Competiţiei MOLDOVA ECO-ENERGETICA pot fi agenţiile de dezvoltare, companii şi alte instituţii din Republica Moldova şi din străinătate.

12.2. Sponsorizarea este efectuată în baza unui Acord de colaborare / Contract de sponsorizare dintre instituţia pe care o reprezintă sponsorul şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

12.3. Negocierea propriu-zisă a termenilor şi a condiţiilor Acordului / Contractului de sponsorizare  este prerogativa Agenției pentru Eficiență Energetică, care va informa Consiliul de Coordonare.

12.4. Acordul / Contract de sponsorizare va conţine contribuţia financiară sau sub altă formă, formula de asigurare a vizibilităţii şi de mediatizare a sponsorului, precum şi toate previziunile referitoare la intenţiile de premiere.

XIII. DREPTURILE SPONSORILOR

13.1. Sponsorii pot participa, la dorinţă, la lucrările panelurilor de evaluare.

13.2. La decizia Consiliului de Coordonare, reprezentanţii sponsorilor pot fi incluşi pentru perioada de colaborare în calitate membri ai Consiliului de Coordonare.

13.3. Sponsorii pot propune, la dorinţă, spre examinare premii speciale, oferite de către ei (din rândul dosarelor participante), decizia finala asupra acordării sau neacordării acestora fiind aprobată de către Consiliul de Coordonare.

13.4. Sponsorii pot opta pentru oferirea premiilor la anumite categorii selectate de către ei, din rândul dosarelor declarate câştigătoare.

13.5. Sponsorul general va fi menţionat în tot ansamblul de materiale promoţionale ale Ceremoniei de premiere  (print, video, audio).

13.6. Sponsorii vor fi menţionaţi în unele dintre materialele promoționale ale Ceremoniei de premiere, în baza  Acordului / Contractului de sponsorizare semnat de către aceştia cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică. 

XIV. OBLIGAȚIILE SPONSORILOR

14.1. Sponsorii sunt obligaţi să respecte prezentul Regulament şi Acordul de colaborare/ Contractul de sponsorizare, semnat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

14.2. Sponsorii sunt obligaţi să ofere contribuţia lor financiară, bunuri materiale,  şi/sau de alt ordin într-un termen rezonabil, care să asigure buna organizare şi desfăşurare a Competiției și a Ceremoniei de premiere MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ.

14.3. Sponsorii sunt obligaţi să respecte deciziile Consiliului de Coordonare în privința acordării/ neacordării premiilor.

XV. DISPOZIȚII FINALE

16.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de Coordonare.

16.2. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Consiliului de Coordonare.

16.3. Decizia privind rezultatele finale ale concursului este irevocabilă și nu poate face obiectul contestării.

16.4. Toate anexele sunt parte consultativă a prezentului Regulament.

16.5. Cîștigătorii în cadrul Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică, ediția 2014, vor fi premiați din Fondul de premiere al evenimentului din contul mijloacelor speciale (categoria granturi) al Agenției pentru Eficiență Energetică.