Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT CONCURSUL

logoLista candidaţilor care au promovat concursul

Agenţia pentru Eficienţă Energetică

COMISIA DE CONCURS

Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare

Nr. d/o

Numele, prenumele

1.     

Cucu Radu

30.12.2013

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ ȘI SÎNT ADMIȘI LA INTERVIU

   logo                                                Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu

Anexa nr3.

  la procesul-verbal nr.17

M I N I S T E R U L  E C O N O M I E I   A L   R E P U B L I C I I     M O L D O V A

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă  la 27 decembrie 2013

şi sunt admişi  la interviul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare

1.    

Cucu Radu

Data şi ora desfăşurării interviului - 30 decembrie 2013, ora 15.00, la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, strada Alecu Russo,1, et.10, sala de ședințe.

 

            

 

27.12.2013

ANUNȚ DESPRE PRELUNGIREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE SPECIALIST PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI AUDIT, AUTORIZĂRI ȘI INSPECTARE

 

                                                     Anunţ

logodespre prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist            principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

 

 

      Agenția pentru Eficiență Energetică anunţă despre prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru a candida la ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1, et.10, biroul 1002.

tel. de contact: 499444 (extensia 2)

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de 24 decembrie 2013, ora 1600 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Lazur Maria, secretarul comisiei de concurs  ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Detalii...

Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante Audit, autorizări și inspectare

 

logoLista candidaţilor admişi la concurs/proba scrisă

MINISTERUL  ECONOMIEI AL  REPUBLICII   MOLDOVA

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul  concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Nr. d/o

Nume, prenume

 

Serviciul audit, autorizări și inspectare

1.     

Cucu Radu

2.     

Demian Gheorghe

3.     

Zdrobau Valeriu

Data şi ora desfăşurării probei scrise va fi anunţată suplimentar.

 

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE SPECIALIST PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI AUDIT, AUTORIZĂRI ȘI INSPECTARE

 

 

 

      Agenția pentru Eficiență Energetică anunţă despre prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru a candida la ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1, et.10, biroul 1002.

tel. de contact: 499444 (extensia 2)

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de 02 decembrie 2013, ora 1600 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Lazur Maria, secretarul comisiei de concurs  ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii şi criterii

referitoare la desfăşurarea pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

Serviciul audit, autorizări şi inspectare.

      a)      Scopul general al funcţiei:

Asigurarea asistenței consultative și informațională societăților de servicii energetice, managerilor energetici, agenților economici, precum și persoanelor fizice care activează în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie, precum și autorizarea persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea auditurilor energetice precum și asigurarea evidenței, prin ținerea de registre, a auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.

b)     Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.    Asigurarea evidenței auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.

2.    Asigurarea elaborării rapoartelor anuale și notelor informative trimestriale privind activitatea Serviciului audit, autorizări și  inspectare.

3.    Asigurarea coordonării caietelor de sarcini în vederea contractării serviciilor de auditare energetică.

4.    Asigurarea dezvoltării şi bunei funcţionări a sistemului de auditare energetică.

5.    Participarea la procesul de organizare a seminarelor, conferinţelor şi expoziţiilor pentru promovarea metodelor și practicilor de audit energetic.

 

4.Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul AEE
4.1. Condiţii de bază:

  -          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

  -          studii superioare în domeniul ingineresc(studii în domeniul energetic constituie un avantaj);

  -          posedarea obligatorie a limbii de stat;

  -          experiență profesională în domeniu minim un an;

  -          cunoașterea calculatorului la nivel mediu;

  -          dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

  -          posedarea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel puţin intermediar);

  -          lipsa antecedentelor penale nestinse;

  -          nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

  -          nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

4.2 Cerinţe specifice:

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul ingineresc, studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională: vechimea în muncă în specialitate: cel puţin 1 an în domeniul energetic

 Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic;

- să fie familiarizat cu politicile şi aquis-ul comunitar în domeniul energetic;

- posedarea limbii engleze va constitui un avantaj;

- cunoștințe la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaţionale: microsoft office, Internet, E-mail.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Atitudini / comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5. Bibliografia

    ●      Constituţia Republicii Moldova

    ●      Acte normative în domeniul serviciului public

   -              Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

   -              Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

    ●      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

   -              Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

    ●      Acte legislative în domeniul de specialitate

   -              Legea nr.1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică;

   -              Legea nr.124-XIV din 23.12.2009 cu privire la energia electrică

   -              Legea energiei regenerabile, nr. 160 din 12.07.2007;

   -              Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;

   -              Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice;

   -              Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;

   -              Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică;

   -              Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;

   -              Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică. 

                  Literatura de specialitate.

 

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

   ·                    formularul de participare, indicat în anexa nr.1;

   ·                    copia buletinului de identitate;

   ·                    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

   ·                    copia carnetului de muncă;

   ·                    cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

   ·                    Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 02 decembrie, orele 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

   ·                    Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Et. 10, biroul nr.1002, tel.: 49-94-44, 31-00-12 (extensia 2).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea Funcție Vacantă)

9.Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

   ·                    Lazur Maria, tel. 49-94-44, 31-00-12 (extensia 2)

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.