Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

ANUNȚ DESPRE PRELUNGIREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE SPECIALIST PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI AUDIT, AUTORIZĂRI ȘI INSPECTARE


logo

 

      Agenția pentru Eficiență Energetică anunţă despre prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru a candida la ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei  publice vacante: Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1, et.10, biroul 1002.

tel. de contact:  499444 (extensia 2)

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de 31 octombrie  2013, ora 1600 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Lazur Maria, secretarul comisiei  de concurs  ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Condiţii şi criterii

referitoare la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

 

Serviciul audit, autorizări şi inspectare.

     a)      Scopul general al funcţiei:

Asigurarea asistenței consultative și informațională societăților de servicii energetice, managerilor energetici, agenților economici, precum și persoanelor fizice care activează în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie, precum și autorizarea persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea auditurilor energetice precum și asigurarea evidenței, prin ținerea de registre, a auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.

    b)     Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.    Asigurarea evidenței auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.

2.    Asigurarea elaborării rapoartelor anuale și notelor informative trimestriale privind activitatea Serviciului audit, autorizări și  inspectare.

3.    Asigurarea coordonării caietelor de sarcini în vederea contractării serviciilor de auditare energetică.

4.    Asigurarea dezvoltării şi bunei funcţionări a sistemului de auditare energetică.

5.    Participarea la procesul de organizare a seminarelor, conferinţelor şi expoziţiilor pentru promovarea metodelor și practicilor de audit energetic.

 

4.Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul AEE
4.1. Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

-          studii superioare în domeniul ingineresc(studii în domeniul energetic constituie un avantaj);

-          posedarea obligatorie a limbii de stat;

-          experiență profesională în domeniu minim un an;

-          cunoașterea calculatorului la nivel mediu;

-          dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-          posedarea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel puţin intermediar);

-          lipsa antecedentelor penale nestinse;

-          nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

4.2 Cerinţe specifice:

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul ingineresc, studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională: vechimea în muncă în specialitate: cel puţin 1 an în domeniul energetic

 Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic;

- să fie familiarizat cu politicile şi aquis-ul comunitar în domeniul energetic;

- posedarea limbii engleze va constitui un avantaj;

- cunoștințe la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaţionale: microsoft office, Internet, E-mail.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Atitudini / comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5. Bibliografia

      Constituţia Republicii Moldova

      Acte normative în domeniul serviciului public

-              Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-              Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-              Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

      Acte legislative în domeniul de specialitate

-              Legea nr.1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică;

-              Legea nr.124-XIV din 23.12.2009 cu privire la energia electrică

-              Legea energiei regenerabile, nr. 160 din 12.07.2007;

-              Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;

-              Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice;

-              Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;

-              Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică;

-              Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;

-              Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică.                                                                                                                                          

·         Literatura de specialitate.

 

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

·                     formularul de participare, indicat în anexa nr.1;

·                     copia buletinului de identitate;

·                     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

·                     copia carnetului de muncă;

·                     cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

·                     Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 31 octombrie 2013, orele 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

·                     Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Et. 10, biroul nr.1002, tel.: 49-94-44, 31-00-12 (extensia 2).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea Funcție Vacantă)

9.Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

·                     Lazur Maria, tel. 49-94-44, 31-00-12 (extensia 2)

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 docxANEXA_NR.1.docx20.03 KB

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ LA 11 SEPTEMBRIE 2013 ȘI SUNT ADMIȘI LA INTERVIUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

logo    Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu

Anexa nr3.

  la procesul-verbal nr.17

M I N I S T E R U L  E C O N O M I E I   A L   R E P U B L I C I I     M O L D O V A

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă la 11 septembrie  2013

şi sunt admişi  la interviul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

1.    

Chișelița Pavel

Data şi ora desfăşurării interviului – 13 septembrie 2013, ora 11.00, la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, strada Alecu Russo,1, et.10, sala de ședințe.

 

            

 

12.09.2013

ANUNȚ DESPRE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE ÎN CADRUL AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

logo

 

 

 

 Comisia de concurs anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru a candida la funcția publică vacantă de : 

- Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare.

 

Data limită de depunere a dosarelor: 6 Septembrie 2013, ora 16.00

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT CONCURSUL DOCUMENTELOR ȘI SUNT ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

 

logoLista candidaţilor admişi la concurs/proba scrisă 

MINISTERUL  ECONOMIEI AL  REPUBLICII   MOLDOVA

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul  concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Nr. d/o

Nume, prenume

 

Serviciul audit, autorizări și inspectare

1.     

Chișelița Pavel

2.     

Chetroșanu Alexandr

 

 

 

 

 

 

 

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise va fi anunţată suplimentar.

06.09.2013

 

 

ANUNȚ DESPRE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE "DIRECTOR EXECUTIV" ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Cerințe față de candidat

Candidat la postul de Director executiv va fi un cetățean al Republicii Moldova, care va întruni următoarele cerințe:

·        are cel puțin 5 (cinci) ani experiență în managementul financiar şi al investiţiilor;

·        deține studii superioare în domeniul economic, financiar, inginerie;

·        are experiență de a conduce cel puțin 10 persoane;

·        posedă deprinderi de a lucra în echipă, capacităţi de analiză, sinteză, comunicare şi negociere;

·        posedă deprinderi de planificare și organizare a activităților echipei, de elaborare și întocmire a rapoartelor;

·        posedă româna, rusa, engleza, scrisă și vorbită;

·        nu are relații de rudenie cu nici unul din membrii Consiliul de administrare;

·        nu are antecedente penale nestinse.

 

Atribuțiile Directorului executiv

Directorul executiv va conduce activitatea curentă a Fondului, exercitînd următoarele atribuții de bază:

·        acţionează, în raporturile cu terţii, în numele şi pe seama persoanei juridice;

·        gestionează activitatea curentă a Fondului;

·        semnează acordul-cadru general între Fond și finanțatorii selectați pentru finanțarea Fondului;

·  examinează propunerile de proiecte, pregătește şi prezintă spre aprobare Consiliului de administrare, documentaţia corespunzătoare necesară aprobării propunerilor de proiecte;

·        participă la organizarea şedinţelor Consiliului de administrare al Fondului şi pregătește agenda şedinţelor;

·        semnează contractele de finanţare aprobate de Consiliul de administrare al Fondului;

·        angajează şi eliberează din funcții personalul Fondului;

·        distribuie propunerile inițiale de proiecte exeprților pentru dezvoltarea și evaluarea acestora;

·        încheie acte juridice cerute de obiectivul pentru care a fost creat Fondul;

·        gestionează patrimoniul Fondului;

·        organizează campania de marketing pentru promovarea Fondului.

·         exercită alte atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările interne ale Fondului.

În calitate de secretar al Consiliului de administrare, Directorul executiv are următoarele atribuții:

·        organizează și asigură convocarea ședințelor Consiliului de administrare;

·        pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor Consiliului de administrare;

·        întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrare;

·        asistă președintele și membrii Consiliului de administrare în perioada dintre ședințe;

·        asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale Consiliului de administrare;

·         realizează alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a Consiliului de administrare.

 

Drepturi și obligații

Drepturile şi obligaţiile Directorului executiv al Fondului vor fi prevăzute în contractul de muncă, încheiat între Director și Consiliul de administrare, în baza deciziei aprobate cu majoritatea de voturi.

 

    Termen de contractare

Candidatul, selectat în baza concursului, va încheia cu Consiliul de administrare un contract de muncă pentru o perioadă de 4 ani.

Contractul va fi supus evaluării la finele fiecărui an financiar.

 

     Remunerare

Directorul executiv al Fondului va fi remunerat in baza performantelor, conform contractului de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul de administrare.

Condițiile de plată, cît și criteriile și indicatorii de performanță vor fi stabilite in contractul de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

    •                               scrisoare de intenţie;

    •                               curriculum vitae;

    •                               copia buletinului de identitate;

    •                               copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

    •                               copia carnetului de muncă;

    •                               cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz. candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 26.08.2013, ora 17-00.

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante – Fondul pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, bdul Ștefan cel Mare, biroul 607, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709

 

pdfANUNȚ PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL FEE315.14 KB