Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante ANUNȚ DESPRE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE "DIRECTOR EXECUTIV" ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

ANUNȚ DESPRE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE "DIRECTOR EXECUTIV" ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

pdf

Cerințe față de candidat

Candidat la postul de Director executiv va fi un cetățean al Republicii Moldova, care va întruni următoarele cerințe:

·        are cel puțin 5 (cinci) ani experiență în managementul financiar şi al investiţiilor;

·        deține studii superioare în domeniul economic, financiar, inginerie;

·        are experiență de a conduce cel puțin 10 persoane;

·        posedă deprinderi de a lucra în echipă, capacităţi de analiză, sinteză, comunicare şi negociere;

·        posedă deprinderi de planificare și organizare a activităților echipei, de elaborare și întocmire a rapoartelor;

·        posedă româna, rusa, engleza, scrisă și vorbită;

·        nu are relații de rudenie cu nici unul din membrii Consiliul de administrare;

·        nu are antecedente penale nestinse.

 

Atribuțiile Directorului executiv

Directorul executiv va conduce activitatea curentă a Fondului, exercitînd următoarele atribuții de bază:

·        acţionează, în raporturile cu terţii, în numele şi pe seama persoanei juridice;

·        gestionează activitatea curentă a Fondului;

·        semnează acordul-cadru general între Fond și finanțatorii selectați pentru finanțarea Fondului;

·  examinează propunerile de proiecte, pregătește şi prezintă spre aprobare Consiliului de administrare, documentaţia corespunzătoare necesară aprobării propunerilor de proiecte;

·        participă la organizarea şedinţelor Consiliului de administrare al Fondului şi pregătește agenda şedinţelor;

·        semnează contractele de finanţare aprobate de Consiliul de administrare al Fondului;

·        angajează şi eliberează din funcții personalul Fondului;

·        distribuie propunerile inițiale de proiecte exeprților pentru dezvoltarea și evaluarea acestora;

·        încheie acte juridice cerute de obiectivul pentru care a fost creat Fondul;

·        gestionează patrimoniul Fondului;

·        organizează campania de marketing pentru promovarea Fondului.

·         exercită alte atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările interne ale Fondului.

În calitate de secretar al Consiliului de administrare, Directorul executiv are următoarele atribuții:

·        organizează și asigură convocarea ședințelor Consiliului de administrare;

·        pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor Consiliului de administrare;

·        întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrare;

·        asistă președintele și membrii Consiliului de administrare în perioada dintre ședințe;

·        asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale Consiliului de administrare;

·         realizează alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a Consiliului de administrare.

 

Drepturi și obligații

Drepturile şi obligaţiile Directorului executiv al Fondului vor fi prevăzute în contractul de muncă, încheiat între Director și Consiliul de administrare, în baza deciziei aprobate cu majoritatea de voturi.

 

    Termen de contractare

Candidatul, selectat în baza concursului, va încheia cu Consiliul de administrare un contract de muncă pentru o perioadă de 4 ani.

Contractul va fi supus evaluării la finele fiecărui an financiar.

 

     Remunerare

Directorul executiv al Fondului va fi remunerat in baza performantelor, conform contractului de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul de administrare.

Condițiile de plată, cît și criteriile și indicatorii de performanță vor fi stabilite in contractul de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

    •                               scrisoare de intenţie;

    •                               curriculum vitae;

    •                               copia buletinului de identitate;

    •                               copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

    •                               copia carnetului de muncă;

    •                               cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz. candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 26.08.2013, ora 17-00.

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante – Fondul pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, bdul Ștefan cel Mare, biroul 607, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709

 

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL FEE315.14 KB