Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Informații Regulamentele REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
pentru Eficienţă Energetică 
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 1. Agenţia pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Agenţia) este un organ administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile. 

 2. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, conturi trezoreriale, patrimoniu propriu şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic. 


Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, 
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
Secţiunea 1
Misiunea

 1. Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora. De asemenea, Agenţia are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate. 


Secţiunea 2
Funcţiile de bază

 1. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:

  1. implementează politica statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  2. avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

  3. coordonează programele şi planurile de acţiune, elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi programele de eficienţă energetică finanţate de instituţii sau de organizaţii internaţionale, în baza unor acorduri guvernamentale;

  4. asigură evidenţa, prin ţinerea de registre, a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale;

  5. asigură diseminarea informaţiei privind eficienţa energetică, inclusiv privind mecanismele de eficienţă energetică, cadrul financiar şi legal adoptat în scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie;

  6. autorizează persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea auditelor energetice;

  7. prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic rapoarte anuale privind activitatea sa şi dispune publicarea lor.


Secţiunea 3
Atribuţiile Agenţiei

 1.     Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

  1. participă la elaborarea proiectelor de programe şi de planuri naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  2. elaborează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  3. acordă asistenţă informaţională autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de sporire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie;

  4. acordă asistenţă consultativă şi informaţională societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  5. aprobă, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, programele de formare a experţilor şi auditorilor în domeniul energeticii, a managerilor energetici, elaborate de instituţiile de învăţămînt  specializate şi acreditate;

  6. evaluează potenţialul de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie;

  7. cooperează cu instituţiile şi cu organismele internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi valorificării surselor regenerabile de energie, în limitele competenţei stabilite de Guvern;

  8. creează o bază informaţională în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, prezintă solicitanţilor informaţii;

  9. organizează seminare, conferinţe şi expoziţii pentru promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie;

  10. în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, prezintă propuneri pentru tematica cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale în domeniul eficienţei energetice, necesare pentru:

   • elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură, precum şi de proiecte privind eficienţa energetică;

   • implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul eficienţei energetice;

   • crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul eficienţei energetice;

   • reducerea cheltuielilor în procesul de utilizare a  resurselor energetice. 


Secţiunea 4 
Drepturile Agenţiei 

 1. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:

  1. să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce sînt de competenţa sa specialişti şi experţi ai ministerelor şi ai altor persoane juridice de drept public sau privat;

  2. să instituie în cadrul Agenţiei grupuri de lucru, comisii tehnice, ştiinţifice, economice în problemele ce sînt de competenţele sale;

  3. să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, cu autorităţile publice, persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate contracte şi acorduri ce ţin de domeniul de activitate;

  4. să recepţioneze, în modul stabilit de lege, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul republicii informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;

  5. să aibă acces, în cazurile expres prevăzute de lege, la documentele aferente activităţilor practicate, inclusiv la informaţiile confidenţiale care constituie secret de stat sau comercial, să obţină extrase din documentele menţionate, precum şi informaţii suplimentare, în condiţiile prevăzute de lege;

  6. să posede şi să administreze patrimoniul ce i-a fost transmis, precum şi bunurile procurate ca urmare a activităţii desfăşurate, în conformitate cu împuternicirile sale;

  7. să beneficieze de asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, de donaţii externe şi interne, în corespundere cu legislaţia în vigoare;

  8. să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic propuneri argumentate privind necesitatea operării unor modificări în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi în oricare din actele normative care reglementează domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice;

  9. să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, la activitatea unităţilor regionale şi internaţionale, specializate în domeniu, în conformitate cu împuternicirile sale, acordate în modul stabilit de legislaţie.


Capitolul III 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

 1. Agenţia este condusă de către director , care este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul  ministrului economiei. 

 2. Director al Agenţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniile tehnic, economic sau juridic şi calificarea corespunzătoare, să posede experienţă de minimum 5 ani în domeniu. 

 3. Directorul are în subordinea sa un director adjunct, care, în caz de necesitate, îndeplineşte funcţiile directorului.

 4. Directorul adjunct este numit  în şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului economiei.

 5. Directorul :

  1. este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin Agenţiei, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, ordinelor ministrului economiei, precum şi a prevederilor prezentului Regulament;

  2. organizează activitatea Agenţiei;

  3. reprezentă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, persoanele fizice şi juridice autohtone şi din alte ţări, în limitele competenţei sale;

  4. încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi deschide conturi în instituţiile bancare;

  5. semnează documente financiare, bancare, sinteza  programelor,  dările de  seamă şi rapoartele Agenţiei;

  6. asigură elaborarea  programului de  activitate şi a  proiectului devizului anual de cheltuieli ale Agenţiei;

  7. asigură elaborarea proiectului structurii organizatorice a Agenţiei şi aprobă Regulamentul intern al acesteia;

  8. dispune şi administrează mijloacele Agenţiei, în conformitate cu funcţiile  ce-i revin;

  9. angajează în funcţie şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, aprobă obligaţiile funcţionale ale acestuia expuse în fişele de post respective;

  10. aprobă documente privind premiile şi alte plăţi de stimulare pentru personalul aparatului Agenţiei, precum şi le aplică sancţiuni disciplinare, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;

  11. semnează ordine, aprobă regulamente şi alte acte de uz intern, care sînt executorii pentru întregul personal al Agenţiei;

  12. semnează procesele-verbale ale Agenţiei privind respectarea prevederilor actelor normative din domeniile sale de activitate, în limitele competenţelor Agenţiei, precum şi avize şi răspunsuri la demersurile agenţilor economici şi ale autorităţilor administraţiei publice;

  13. întreprinde măsurile de rigoare pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii Agenţiei;

  14. reprezintă statul, în conformitate cu deplinele puteri, acordate în modul stabilit de legislaţie, în Tratatul Cartei Energiei, în alte organisme internaţionale în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile  de energie.

 6. Directorul poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuţiilor şi activitatea economico-financiară a Agenţiei.


Capitolul IV
DISPOZIŢII SPECIALE
Secţiunea 1
Evidenţa contabilă şi controlul activităţii Agenţiei 

 1. Agenţia are obligaţia de a prezenta organului central de specialitate în domeniul energetic rapoarte semestriale şi, la solicitare, informaţii periodice privind activitatea sa.

 2. Agenţia prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Secţiunea 2
Finanţarea activităţii Agenţiei

 1. Activitatea Agenţiei este finanţată de la bugetul de stat.

 2. Salarizarea personalului Agenţiei se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

 3. Persoanele angajate provizoriu de Agenţie în calitate de experţi în domeniul energetic sînt remunerate conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate de Agenţie cu acestea.